tochybasen

56 tekstów – auto­rem jest tochy­basen.

nie spo­dobałabym Ci się te­raz. mo­je blond włosy są związa­ne w wy­soki ku­cyk, mam na so­bie sta­ry dres i nie po­siadam na­wet gra­ma tuszu na rzęsach. jes­tem zwyczaj­nie brzyd­ka i ok­ropnie naturalna.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 lutego 2012, 22:48

Wszys­tko cze­go chcę, to być Twoją codziennością. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 lutego 2012, 23:29

Przy­tuliłam się do je­go og­romnej blu­zy. Poczułam za­pach per­fum, które tak uwiel­białam. Wie­działam, że on jest cały mój, że na­leży do mnie. Choć jak ujął to Pe­zet : To nie kwes­tia posiadania. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 stycznia 2012, 17:46

uwiel­biam się całowac przy tym roz­gląda­jac się wokół czy nikt przy­pad­kiem na nas nie patrzy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 stycznia 2012, 23:27

Dlacze­go ON zaw­sze coś po­wie, na­pisze, gdy już MI udało się o nim za­pom­niec ? 

myśl • 18 sierpnia 2011, 14:04

Mam 17 lat i lu­bię marzyć, pla­nować, zmieniać zda­nie i po­pełniać błędy! Lu­bię się ba­wić. Uwiel­biam trzy­mać Cię za rękę, ma­gicznie spoj­rzeć w Two­je oczy i przy­tulić się do Ciebie. Two­je uśmie­chnięte oczy działają na mnie jak cze­kola­da. Wyz­wa­lają hor­mon szczęścia i pożądanie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 czerwca 2011, 14:10

Kos­mos jest mały w porówna­niu do wiel­kości Two­jej osobowości. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 czerwca 2011, 16:57

Przy­jechałeś 100km, przy­tuliłeś, po­całowałeś najsłod­szym po­całun­kiem ja­ki znam, po­wie­działeś, że to pożeg­nalny po­całunek, więcej się nie zobaczymy...
I od­szedłeś, zos­ta­wiając mnie samą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 maja 2011, 10:33

Jak Upadły Anioł zapłacisz za błędy,
z nieba wyklęty, i spa­dasz na dno .. Nie ma Cię .. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 kwietnia 2011, 22:34

Mu­sisz wybrać.
Bo nie możesz być jed­nocześnie dziec­kiem i do­rosłą osobą .. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 marca 2011, 10:34

tochybasen

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tochybasen

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność